รวบรวมวิธีลง OpenCV 3.1 บน Mac OS X (10.11)

Tutorial ที่นำมารวบรวมนี้ ต้นทางใช้กับ OS X 10.9 พร้อม OpenCV 3.0 แต่วิธีการ install ยังเหมือนเดิมใน OS X 10.11 พร้อม OpenCV 3.1 ครับ

สิ่งที่ต้องใช้

  1. CMake for Mac
  2. OpenCV 3.1 (download from opencv.org)
  3. Xcode (download from Mac App Store – Free)

วิธีการ Setup OpenCV
http://blogs.wcode.org/2014/10/howto-install-build-and-use-opencv-macosx-10-10/

วิธีการ Setup ให้ใช้ OpenCV กับ Xcode ได้
http://blogs.wcode.org/2014/11/howto-setup-xcode-6-1-to-work-with-opencv-libraries/

จากนั้น ให้ทดสอบรันโปรแกรมดู

#include "iostream"
#include "opencv2/opencv.hpp"

using namespace std;
using namespace cv;

int main() {
 Mat frame, prev_frame, diff, gray, bw, struct_element;
 vector<vector<Point> > contours;
 vector<Vec4i> hierarchy;
 RNG rng(12345);
 bool motion = false, tracking = false;
 
 // 0 is the ID of the built-in laptop camera, change if you want to use other camera
 VideoCapture cap(0);
 
 //check if the file was opened properly
 if(!cap.isOpened())
 {
 cout << "Capture could not be opened successfully" << endl;
 return -1; }
 namedWindow("Video");
 
 // Play the video in a loop till it ends
 while(char(waitKey(1)) != 'q' && cap.isOpened()) {
 cap >> frame;
 
 if (char(waitKey(1)) == 'm') {
 cout << "toggled motion" << endl;
 motion = ~motion;
 tracking = false;
 }
 
 if (char(waitKey(1)) == 't') {
 cout << "toggled tracking" << endl;
 tracking = ~tracking;
 motion = false;
 }
 
 if (motion) {
 absdiff(frame, prev_frame, diff);
 imshow("Video", diff);
 }
 else if (tracking) {
 absdiff(frame, prev_frame, diff);
 cvtColor(diff, diff, CV_RGB2GRAY);
 threshold(diff, bw, 50, 255, THRESH_BINARY);
 struct_element = getStructuringElement(MORPH_RECT, Size(3, 3), Point(-1, -1) );
 erode(bw, bw, struct_element);
 dilate(bw, bw, struct_element);
 findContours( bw, contours, hierarchy, RETR_TREE, CHAIN_APPROX_SIMPLE, Point(0, 0) );
 
 vector<vector<Point> > contours_poly( contours.size() );
 vector<Rect> boundRect( contours.size() );
 vector<Point2f>center( contours.size() );
 vector<float>radius( contours.size() );
 
 int csize, csize2;
 Point tl, br;
 csize = contours.size();
 
 if (csize >= 2) {
 csize2 = contours[csize-1].size();
 tl = contours[0][0];
 br = contours[csize-1][csize2-1];
 
 Scalar color(rand()*255, rand()*255, rand()*255);
 rectangle(frame, tl, br, color);
 }
 
 /*for( size_t i = 0; i < contours.size(); i++ ) {
 approxPolyDP( Mat(contours[i]), contours_poly[i], 3, true );
 boundRect[i] = boundingRect( Mat(contours_poly[i]) );
 minEnclosingCircle( contours_poly[i], center[i], radius[i] );
 }
 
 Mat drawing = Mat::zeros( bw.size(), CV_8UC3 );
 
 for( size_t i = 0; i< contours.size(); i++ ) {
 Scalar color = Scalar( rng.uniform(0, 255), rng.uniform(0,255), rng.uniform(0,255) );
 drawContours( drawing, contours_poly, (int)i, color, 1, 8, vector<Vec4i>(), 0, Point() );
 rectangle( drawing, boundRect[i].tl(), boundRect[i].br(), color, 2, 8, 0 );
 circle( drawing, center[i], (int)radius[i], color, 2, 8, 0 );
 }*/
 
 imshow("Video", frame);
 }
 else {
 imshow("Video", frame);
 }
 
 prev_frame = frame.clone();
 
 //cout << motion << endl;
 }
 
 return 0;
}

Screen Shot 2559-08-21 at 11.50.36 PM

 

จบแล้ว 🙂